Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Maria Drabik Mam Siebie 

§1 Postanowienia wstępne 

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem internetowym 

https://mamsiebie.pl/sklep/ ​sklep prowadzony jest przez Maria Drabik​, zamieszkałą 

pod adresem Mickiewicza 25/121, 01-551 Warszawa. 

2. Regulamin skierowany jest do Konsumentów i Przedsiębiorców oraz określa rodzaje oraz 

warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Marię Drabik, zwaną dalej 

Sprzedawcą oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie takich usług, 

a także tryb postępowania reklamacyjnego. Regulamin skierowany jest także do 

Przedsiębiorców i określa zasady i tryb zawierania z Przedsiębiorcą Umowy Sprzedaży 

za pośrednictwem Sklepu. 

§2 Definicje Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco: 

1. Sklep​ – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym 

https://mamsiebie.pl/sklep/

2. Sprzedawca​ – Maria Drabik 

3. Klient​ – każdy podmiot, który korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu, a w 

szczególności dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu 

4. Konsument​ – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, 

której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub 

zawodową. 

5. Przedsiębiorca​ – Klient wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców. 

6. Zamówienie​ – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza zamówienia i 

zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze 

Sprzedawcą. 

7. Produkt​ – dostępny w Sklepie produkt lub usługa będąca przedmiotem Umowy 

sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą. 

8. Koszyk​ – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez 

Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych 

Zamówienia, w szczególności ilości produktów. 

9. Operator płatności​ – Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. (61)847-52-64, fax: (61)847-08-38, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: serwis@przelewy24.pl. PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014

System płatności PayPal dostarczany przez PayPro SA ​60-327 

Poznań, ul. Kanclerska 15, NIP 779 236 98 87, REGON 301345068 

10. Umowa ​– umowa zawarta na odległość z Klientem w ramach zorganizowanego systemu 

zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności 

stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków 

porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie. 

11. Konto​ – konto Klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz 

informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie 

12. Formularz rejestracji​ – formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie Konta 

13. Formularz zamówienia​ – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający 

złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego 

koszyka oraz określenie warunków Umowy zawartej na odległość, w tym sposobu 

dostawy i płatności 

14. Regulamin​ – niniejszy regulamin Sklepu §3 

Kontakt ze Sklepem 

1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą w szczególności: 

1. za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres: kontakt@mamsiebie.pl 

2. pisemnie na adres: Mickiewicza 25/121, 01-551 Warszawa 

3. a także telefonicznie pod numerem: 537481746 ​w godz. 9.00 – 17:00 w dni 

robocze. 

2. Nr rachunku bankowego Sprzedawcy: MARIA DRABIK MAM SIEBIE GABINET 

MASAŻU, 25 1870 1045 2078 1065 1750 0001 

§4 Zagadnienia techniczne 

1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania 

zamówień na Produkty, niezbędne są: 

1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową, 

2. oraz aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail). 

2. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi 

odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu 

spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub 

niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta. 

3. Sprzedawcy przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu, 

niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania 

Sklepu. W przypadku planowanej przerwy Klienci zostaną o tym wyraźnie powiadomieni 

na stronie Sklepu. 

§5 Informacje ogólne 

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień 

przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po 

założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu, albo przez podanie 

niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia 

bez zakładania Konta. 

2. Wszystkie ceny w Sklepie są wyrażone w polskich złotych i są cenami brutto. 

3. Na całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt 

dostawy (jeśli Produkt wymaga fizycznego dostarczenia), o której Klient jest informowany 

na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli 

przystąpienia do Umowy Sprzedaży. 

§6 Zakładanie Konta w Sklepie 

1. W celu założenia Konta w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Wymagane jest 

podanie następujących danych: imię i nazwisko Klienta, adres, numer telefonu, adres 

e-mail. 

2. Logowanie na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w 

Formularzu rejestracji. 

3. Założenie Konta w Sklepie jest bezpłatne. 

4. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego 

tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do 

Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na 

adres podany w § 3. 

§7 Zasady składania Zamówienia W celu złożenia Zamówienia należy: 

1. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia bez rejestracji, należy: 

○ wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk 

„Dodaj do koszyka”, dodać pozostałe Produkty do koszyka, przejść do koszyka 

przy pomocy przycisku „Przejdź do koszyka”, po zakończeniu wyboru produktów, 

wcisnąć przycisk „Przejdź do kasy”, 

○ wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane odbiorcy Zamówienia oraz 

adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, 

○ wpisać dane do faktury, 

○ wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i 

płacę”, 

○ potwierdzić zamówienie, dokonując płatności w określonym terminie, w wybrany 

wcześniej sposób, z zastrzeżeniem § 8 pkt 3. 

2. Jeśli wybrano opcję złożenia Zamówienia z rejestracją (założeniem Konta), należy: 

○ przy pierwszym zamówieniu wypełnić Formularz zamówienia, wpisując dane 

odbiorcy Zamówienia oraz adres, na który ma nastąpić dostawa Produktu oraz 

zaznaczyć pole „Stworzyć konto?”, 

○ przy kolejnych zamówieniach zalogować się do Sklepu, 

○ wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia, 

○ wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i kliknąć przycisk “Kupuję i 

płacę”, 

○ potwierdzić zamówienie, dokonując płatności, w wybrany wcześniej sposób. 

§8 Oferowane metody dostawy oraz płatności 

1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego 

Produktu: 

2. w przypadku produktów niematerialnych – przesyłka drogą elektroniczną 

3. w przypadku Produktów materialnych: 

○ Przesyłka Poczta Polska 

○ Paczkomat In Post 

○ Przesyłka Kurierska 

4. Klient może wybrać z następujących metod płatności: 

5. płatność przelewem na konto Sprzedawcy, 

6. płatności elektroniczne, 

7. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowanych metod płatności 

znajdują się na stronach Sklepu i w formularzu zamówienia. 

§9 Wykonanie umowy sprzedaży 

1. W celu zakupu produktu elektronicznego lub usługi, Klient powinien wykonać 

następujące czynności: 

○ dodać Produkt do koszyka, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”, 

○ z widoku koszyka, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”, 

○ wypełnić Formularz zamówienia, podając wymagane dane oraz wybierając 

sposób płatności, 

○ zapoznać się i zaakceptować warunki Regulaminu, 

○ kliknąć w przycisk “Kupuję i płacę”. 

○ Wypełnienie formularza zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na 

dostarczenie treści cyfrowych w postaci wzorów dokumentów przed upływem 

terminu do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, a także potwierdzeniem 

o rezygnacji z prawa do odstąpienia od umowy. 

2. Po kliknięciu przycisku “Kupuję i płacę”, 

○ przy płatności przelewem bankowym na konto Sprzedawcy, Klient zostanie 

przekierowany do strony z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. 

○ przy płatności za pośrednictwem płatności elektronicznych, Klient zostanie 

przeniesiony na stronę wybranego Operatora płatności w celu dokonania zapłaty 

ceny za wybrane Produkty. 

3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient zostanie przeniesiony na stronę z 

potwierdzeniem zakupu. Potwierdzenie zakupu zostanie przesłane Klientowi również na 

adres e-mail podany w formularzu zamówienia. 

4. Z chwilą dokonania płatności Umowę uważa się za zawartą między Klientem a 

Sprzedawcą. 

5. Dostawa zakupionego Produktu lub świadczenie usługi następuje w sposób i w terminie 

wskazanym w opisie danego Produktu umieszczonym w Sklepie. 

§10 Reklamacje 

1. Mając na uwadze dobre obyczaje i słuszny interes Klientów, w przypadku zastrzeżeń co 

do treści merytorycznej Produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji. 

2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na wybrany adres podany w §3 Regulaminu 

w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia dostarczenia Produktu Klientowi przez 

Sprzedawcę. 

3. Reklamacja powinna zawierać, konkretne zarzuty merytoryczne wraz z uzasadnieniem. 

4. Termin rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę to 14 dni roboczych od daty wpływu 

reklamacji do Sprzedawcy. 

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji Produktu, Sprzedawca wykona ponownie Usługę 

lub dostarczy nowy Produkt, nie pobierając dodatkowej opłaty. W przypadku jeśli nie 

będzie to możliwe, Sprzedawca zwróci Klientowi poniesione za zamówienie opłaty. 

§11 Prawo odstąpienia od umowy 

1. Klient, będący konsumentem, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, może w 

terminie 14 dni odstąpić od Umowy sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny. 

2. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w 

odniesieniu do Umowy o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku 

materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą 

Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go 

przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od Umowy. 

3. W celu odstąpienia od umowy, Klient powinien poinformować Sprzedawcę o zamiarze 

odstąpienia od umowy w drodze oświadczenia woli w formie pisma wysłanego pocztą 

elektroniczną lub pocztą na adres podany w §3 Regulaminu. 

4. Klient może skorzystać w tym celu z wzoru formularza odstąpienia od umowy 

dostępnego pod adresem: https://mamsiebie.pl/formularz-odstapienia-od-umowy/. Nie 

jest to jednak obowiązkowe. 

5. Informację o odstąpieniu od umowy należy przesłać przed upływem terminu do 

odstąpienia od umowy. 

6. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane 

od Klienta płatności, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został 

poinformowany o odstąpieniu Klienta od Umowy. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona 

przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej 

transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie 

będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami. 

§12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń 

1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z 

zawartymi umowami na odległość na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły 

zostaną określone przez strony konfliktu. 

2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych 

sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument 

ma możliwość: 

○ zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o 

rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą, 

○ do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, z wnioskiem 

o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia 

sporu między Konsumentem a Sprzedawcą, 

○ skorzystania z bezpłatnej pomocy w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a 

Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) 

rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych 

należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie 

Konsumentów Polskich). 

○ Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji 

i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem 

unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/

3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z 

pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady 

dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych 

powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których 

zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji 

Handlowej oraz pod na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i 

Konsumentów. 

§13 Dane osobowe i pliki Cookies Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem: 

§14 Zastrzeżenia 

1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym. 

2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i 

wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu 

realizacji zamówienia. 

3. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem 

właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy. 

4. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie 

ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa. 

§15 

Postanowienia końcowe 

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim. 

2. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji w Sklepie. 

3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych 

przyczyn, tj.: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw, w zakresie, 

w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmiany 

wchodzą w życie z dniem ich publikacji w Sklepie. 

4. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu 

obowiązującą w dacie zawarcia umowy. 

5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie 

powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu 

cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach 

konsumenta oraz ogólnego rozporządzenia o ochronie danych; ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych

Data publikacji regulaminu 8.05.2020